Familie og samfunn

AYIN driver flere prosjekter rundt familie og samfunn. Både oppsøkende arbeid som hjemmebesøk, barnegruppa som aktiviserer barn mellom 6 og 12 år, og Family Council som er nformasjonsmøter og samarbeid mellom ungdom og voksne. Les mer om våre prosjekter her.

Outreach

Noe av AYIN’s virksomhet vies også til oppsøkende arbeid (outreach). Dette inkluderer hjemmebesøk, kontakt med foreldre, oppfølging av enkeltungdommer, felting og samarbeid med andre institusjoner som jobber med barn og unge.

Family Coucil

Family Coucil er informasjonsmøter og samarbeid mellom ungdom og voksne. Møtes to ganger i måneden for å diskutere felles utfordringer organisasjonene, familiene og miljøet.

Omfang
Tiltaket har enda ikke mottat noen støtte, men har blitt tilbudt gratis møtelokaler av Bydel Grünerløkka. Veksler mellom å møtes der samt på organisasjonenes ulike lokaler.

Målsetting med prosjektet
Målsettingen er å knytte sammen det afrikanske miljøet for slik å kunne felles jobbe med problemstillinger. og informere voksne og foreldre om utfordingene ungdommene møter og motsatt. Bidra til større forståelse av hverandres situasjon og handlingsmønster.

Barnegruppa

Barnegruppa aktiviserer barn mellom 6 og 12 år. Her er også foreldrene hjertelig velkommen. Aktivitetene omfatter turer, markering av høytider, samlinger, kultur-aktiviteter og workshops. Relevante temaer, som historie og identitet står i sentrum og det legges stor vekt på samhold og mestring.

Et populært innslag har vært hår-workshops, hvor særlig norske foreldre som har afrikanske barn har hatt stort utbytte av å lære om stell av afrikansk hår. AYIN jobber også med å utvikle barnebøker som gir et informativt og positivt bilde av Afrika. Barnegruppas aktivitet avhenger i stor grad av om midler innvilges.

Lokalsamfunns-arbeid

AYIN’s medlemmer kommer fra mange ulike lokalsamfunn som inkluderer bomiljø, skole, fritidsaktiviteter og medlemsskap i andre organisasjoner. Gjennom sitt engasjement i AYIN oppmuntres ungdommene til større engasjement i sine nærmiljøer.
I tillegg jobber organisasjonen med konkret påvirkning og problemløsning gjennom politiske kanaler, myndigheter og lobby-virksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Afrikan History Week (AHW)

Afrikan History Week (AHW) er en selvstendig stiftelse som, i samarbeid med AYIN, har tatt initiativ til ulike aktiviteter med fokus på kultur, politikk, historie, identitet og livskvalitet.
Hovedaktiviteten er en årlig festival hvor programmet strekker seg over en uke og inneholder et bredt spekter av temaer og uttrykksformer. AHW er en direkte respons på den mangel av scener, foraer og rom hvor afrikanere setter dagsordenen og bidrar på en representativ måte til å øke bevissthetsnivået i Norge.

Samarbeids-prosjekter

Afrikan Youth started med utvekslinger da det er ikke eksisterer lingnende aktører i Norge og da det er behov for å hente inn impulser og ha erfaringsutveksling med liknende tiltak.
Tilbud

Utvekslinger, konfreranser samt kursing sammen med andre internasjonale aktører på feltet

Det er vanskelig å få støtte til slike tilak med mindre det er en ovenfra og ned aktivitet. At norske ungdommer skal dra til sør og se hvor fælt de har det der. Da de afrikanske ungdommene vet at en famile som bor i en ”sråhytte” ikke nødvendigvis har det så ille og blir slike utvekslinger av en litt annen dimensjon i Afrikan Youth sammenheng.

Vi reagerer til tider på arrogansen som finnes hos mange organisasjoner da det gjelder fortellingen av slike utvekslinger, er ofte preget av ”vi er bedre enn dem” holdninger. Vi setter bevisst fokus på ” se hvilken ressurser dere har til rådighet som andre som deg kunne drømme om, det er skam å ikke ta de i bruk.”

Målgruppe

Til alle ungdommer over 15 som har vist ett høyt aktivitetsnivå og som har vist ansvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site